Director: Silviu POPESCUJoi, 23 mai 2019
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Local  
International  
National  

Sondaj

 Cum să devii jandarm (I)Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituțiile de învațământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenționează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. Să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;

3. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

4. Să fie declarate apt” din punct de vedere medical, fizic și psihic;

5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6. Să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

10. Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

11. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

12. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs, pentu candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile M.A.I. la instituțiile de învațământ ale Ministerului Apărării Naționale ;

13. Să nu aibă niște semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

14. Să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9 (nouă), cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învațământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

15. Să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ;

 

ATENțIE !

NU SE ADMIT DEROGăRI DE LA NICI UN CRITERIU!

Instituții militare de învățământ în care se pregătesc viitoarele cadre de jandarmi

I. Instituții militare de învățământ ale Ministerului Afacerilor și Internelor

a) Academia de Poliție “Al. I. Cuza” București;

b) Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani.

c) Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni

d) Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu”-Boldești.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Până la 24 mai 2019

• Academia de Poliție “Al. I. Cuza”;

• Academia Tehnică Militară București;

• Academia Forțelor Terestre “N. Bălcescu” Sibiu.

Până la 15 noiembrie 2019

• Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ,,Gr. Al. Ghica” Drăgășani;

• Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni.

LOCURI SCOASE LA CONCURS

INSTITUțII DE ÎNVățăMÂNT SUPERIOR

Academia de Poliție „Al. I. Cuza”

-      6 locuri la Facultatea de științe Juridice și Administrative – specializarea Drept;

-      70 locuri (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități) la Facultatea de Jandarmi – specializarea Ordine și siguranță publică;

-      7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție pentru învățământul cu frecvență redusă– specializarea Ordine și siguranță publică;

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 17 locuri alocate M.A.I., la următoarele  specialitați:

a) 1 loc – științe militare, informații și ordine publică – Artilerie și rachete;

b) 2 locuri – științe militare, informații și ordine publică – Geniu;

c) 2 locuri – științe militare, informații și ordine publică – Apărare CBRN;

c) 2 locuri – științe militare, informații și ordine publică – Auto;

d) 3 locuri – științe militare, informații și ordine publică – Comunicații și informatică;

e) 2 locuri – Contabilitate – Finanțe - contabilitate;

f)  5 locuri – științe administrative – Logistică.

Universitatea Națională de Apărare „Carol  I” – 6 locuri alocate M.A.I.  - științe militare, informații și ordine publică - Logistică

Academia Tehnică Militară București – 33 locuri alocate M.A.I. la următoarele specialități:

a) 1 loc – Echipamente și sisteme electronice militare;

b) 2 locuri – Comunicații pentru apărare și securitate;

c) 1 loc – Echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație;

d) 3 locuri – Calculatoare și sisteme electronice pentru apărare și securitate națională;

e) 2 locuri – Construcții și fortificații;

f) 1 loc – Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice;

g) 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare;

h) 1 loc – Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului;

i) 7 locuri – Materiale energetice și apărare CRBN;

j) 1 loc – Echipamente și instalații de aviație;

k) 1 loc – Blindate, autovehicule și tractoare;

l) 12 locuri – Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule;

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Sibiu Facultatea de Management Aeronautic - 16 locuri alocate M.A.I.(I.G.A.V.)

a)      10 locuri – științe militare, informații și ordine publică – Aviație Piloți;

b)      5 locuri – științe militare, informații și ordine publică – Controlor trafic;

    c) 1 loc – științe militare, informații și ordine publică – Radiolocație.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța – Facultatea de inginerie marină - 10 locuri alocate M.A.I.

a)      4 locuri – Inginerie marină și navigație – Navigație, hidrografie și echipamente navale;

b)      5 locuri – Inginerie marină și navigație – Electromecanică navală;

    c) 1 loc – Inginerie electrică – Electromecanică.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești - 46 locuri la următoarele specialități:

a) 8 locuri – Tehnică de comunicații;

b) 10 locuri – Operare și mentenanță echipamente informatice;

c) 8 locuri – Administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică;

d) 10 locuri – Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică;

e) 10 locuri – Operare și mentenanță echipamente de comunicații.

 Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” - 21 locuri alocate MAI la următoarele specialități:

a) 10 locuri – Aeronave și motoare de aviație;

b) 1 loc – Armament,rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare;

c) 5 locuri – Electromecanică și automatizare de bord de aviație;

d) 2 locuri – Radioelectronică de bord de aviație;

e) 3 locuri – Radiolocație.

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța - 62 locuri la următoarele specialități:

a) 2 locuri – Artilerie navală și antiaeriană;

b) 17 locuri – Timonier și tehnică de navigație navală;

c) 14 locuri – Comunicații navale și observare semnalizare;

d) 18 locuri – Motoare și mașini navale;

e) 11 locuri – Motoare și instalații electrice navale.

INSTITUțII DE ÎNVățăMÂNT POSTLICEAL

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Gr. Al. Ghica” Drăgășani – 190 locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități);

- 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;

- 5 locuri alocate IGAv.

- 35 locuri alocate SIE.

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni – 170 locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități);

- 150 locuri alocate Jandarmeriei Române;

- 5 locuri alocate IGAv.

- 15 locuri alocate SIE.

Dovada apartenenței etnice se realizează după cum urmează:

-      pentru cetățenii de etnie maghiară – recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care au absolvit liceul cu limba de predare maghiară, fapt ce va fi atestat prin diplomă de bacalaureat/foaie matricolă/adeverință;

-      pentru candidații de alte etnii, inclusiv romi – recrutarea se va face prin prezentarea unei adeverințe din partea unei organizații etnice, legal constituite a minorității, din care să rezulte faptul că, respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverința nu atestă calitatea de membru a respectivei organizații, ci calitatea de etnie).

CONCURSUL DE ADMITERE

Indiferent de instituția de învățământ pentru care ai optat, concursul de admitere se desfășoară în două etape:

Etapa I – PROBE ELIMINATORII

Etapa a II -a - VERIFICAREA CUNOșTINțELOR TEORETICE

Etapa I – PROBE ELIMINATORII

PROBA nr. 1 – examinarea medicală – constă în validarea/invalidarea Fișei medicale constituite la Centrele Medicale Județene de către o comisie medicală special constituită. Examinarea are loc la sediul instituției de învățământ, conform graficului aprobat de către președintele Comisiei de Admitere. Aprecierea se face prin calificativ „APT”/”Inapt”.

PROBA nr. 2 – verificarea aptitudinilor fizice se realizează potrivit prevederilor OMAI 177/2016 – anexa 3Â1.

Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice
    1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
    2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).
    3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplinește baremul minim de 2’25“.

    4. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.
    5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.
    6. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.
    7. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfășurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite.
    8. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.
    9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare.
    10. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.
    11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.
    NOTă:
    În cazul în care condițiile meteorologice împiedică organizarea și desfășurarea activităților de evaluare a performanței fizice (pe timpul ploilor torențiale, pe timp de ceață, la temperaturi de peste +30°c sau sub 0°c ori în alte condiții de natură să favorizeze producerea de accidente), acestea se desfășoară în sala de sport.
    Desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul președintelui comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. candidații vor fi anunțați de modificările care pot să apară.

Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic
©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics